Návrh darovací smlouvy
 
DAROVACÍ SMLOUVA
Uzavřená podle § 628 a Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 

SMLUVNÍ STRANY

Dárce
Jméno a příjmení:
Podnikatel zapsaný – nezapsaný v obchodním rejstříku:
Trvale bytem:
IČO:
Bankovní spojení:

Obdarovaný
Název organizace: Občanské sdružení Tyrkys
Sídlo organizace: Plzeňská 370, Králův Dvůr, PSČ: 267 01
IČO: 67674038
Statutární zástupce: Jiří Minarčík, předseda správní rady

 
Dohodli se na uzavření této Darovací smlouvy
I.
Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému peněžitou částku ve výši:
10.000,- Kč
II.
Obdarovaný dar podle předchozího bodu přijímá.
III.
Dárce stanovil – nestanovil účel použití darované částky.
Dárce si vymínil – nevymínil právo kontroly, jak je tento účel plněn.
IV.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

 
 

V Králově Dvoře dne: