JAK NA TO

aneb pro všechny, jež se cítí jako potenciální sponzoři a dárci a chtějí vyjádřit svůj postoj k naší činnosti na virtuálních stránkách v oblasti prevence problematiky drog.

Upozorňujeme, že od 1. ledna 1993 vstoupil v platnost zákon č. 586/92 Sb., dle kterého (viz ustanovení § 15 odstavce 8 zákona - dar poskytnutý osobou fyzickou) lze od základu daně z příjmů odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím a právnickým osobám se sídlem na území České republiky na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní a fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně.

Dar od jiné právnické osoby dle § 20 odstavce 8 zákona o daních z příjmů - si tento odečte od základu daně za stanovených podmínek, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5% základu daně sníženého podle §34. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

Darovací smlouva vzniká rovněž v případě, kdy dárce vydá do rukou obdarovaného příkaz k výplatě peněz (šek) ze svého účtu u peněžního ústavu. Převzetím takové poukázky na peníze je splněn požadavek § 628 občanského zákoníku, aby věc (byť v daném případě představovaná poukázkou na peníze) byla odevzdána a převzata při darování.

Při bezhotovostním převodu peněz z účtu na účet obdarovaného (častý případ právě u podnikatelů při poskytování sponzorských darů) vzniká darovací smlouva odesláním příslušné částky z účtu dárce a jejím připsáním na účet obdarovaného.

V případě, že finanční příspěvek nebo dar zašlete na náš účet z jiného bankovního účtu, nejsme pokaždé schopni z informací, jež poskytují banky, identifikovat dárce bez znalosti jeho bankovního spojení. Byli bychom proto rádi, kdybyste nám tyto platby avizovali a uvedli číslo svého bankovního účtu, abychom vám mohli potvrdit příjem. Budete mít jistotu, že vaše peníze byly doručeny skutečně tam, kam jste je poslali.

Občanské sdružení Tyrkys provozující www stránky abraka.cz na vyžádání nabízí svým sponzorům a dárcům (dárcem či sponzorem se může stát jak jednotlivec, tak soukromá firma, akciová společnost, společnost s ručením omezeným apod.) uzavření darovací smlouvy dle občanského zákoníku, kterou se dárce může prokázat finančnímu úřadu a požadovat, aby příslušný úřad posuzoval poskytnutý příspěvek našemu sdružení jako dar na… Podle této smlouvy si navíc v případě svého zájmu může dárce vymínit konkrétní využití daru a také způsob prokázání využití daru.

Občanské sdružení Tyrkys nabízí svým dárcům, že jejich jméno spolu s logem firmy, organizace apod. bude při svých aktivitách (rovněž na www stránkách) uvádět jako firmu sponzorskou a že ji bude dle vzájemné dohody i jinak veřejně propagovat. Je věcí naší profesionální cti, aby prospělo dobrému jménu každé firmy, bude-li spojována s realizacemi počestných myšlenek našeho sdružení.

návrh darovací smlouvy